(852) 24197562 enquiry@ultratrailmt.com

UTMT

Ultra-TrailⓇ Tai Mo Shan

TTF

Tsuen Wan, Ta Shek Wu, Fo Tan

YTF

Yuen Long, Ta Shek Wu, Fo Tan

Join

Register to Race!

There are three races categories within the Ultra-TrailⓇ Tai Mo Shan: UTMT (Ultra-TrailⓇ Tai Mo Shan) / TTF (Tsuen Wan, Ta Shek Wu, Fo Tan) / YTF (Yuen Long, Ta Shek Wu, Fo Tan)